Chlorové tablety 1kg

Kód: 070101
Značka: EKOBAK
175 Kč
Skladem
Můžeme doručit do:
12.5.2021

Chlorová bazénová chemie ve formě tablet pro dezinfekci vody v bazénech. Chlorové tablety Vám při správném dávkování zajistí optimální koncentraci aktivního chloru v bazénové vodě.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Chlorové tablety (200g)

  • NÁVOD K POUŽITÍ: Prostředek pro desinfekci menších bazénů (do 20 m3).
  • Dávkování: Každý 6. den vložte 1 (při teplotě <25 °C) nebo 2 (nad 25 °C) tablety do sběrače/skimeru. Vždy nejdříve nalijte vodu do nádoby a poté přidejte tabletu. Nikdy neházejte tabletu přímo do bazénu. Ideální hodnoty bazénové vody: volný chlor 0,3-0,5 mg/l a hodnota pH 6,8-7,4. Tablety nesmí přijít do přímého kontaktu s fólií, umělou hmotou nebo nátěrem bazénu, způsobuje bílé skvrny. Nemíchejte s jinými chemikáliemi! Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech.
  • Varování: H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. P260 Nevdechujte prach. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
  • POKYNY PRO PRVNÍ POMOC: Kontaminovaný oděv svlékněte. Přeruště expozici. V případě nadýchání přejděte na čerstvý vzduch. Očistěte nos i ústa vodou. Při styku s pokožkou omyjte velkým množstvím vody. Poraněná místa překryjte sterilním obvazem. Při zasažení očí vyplachujte rozevřená oční víčka proudem vody minimálně 15 minut. Při požití nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa a vypijte 2-5 dcl pitné vody. Ve všech případech okamžitě vyhledejte lékaře.
  • SKLADOVÁNÍ: Na čistém, suchém, dobře větraném místě. Skladujte v původních, dobře uzavřených obalech při teplotě 5-25 °C. Skladujte z dosahu potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před dětmi.
  • Číslo ES 201-782-8 CAS 87-90-1
  • Obsahuje: kyselina trichlorisokyanurová min. 980 g/kg
  • Spotřebujte do: 24 měsíců od data výroby
  • Obsah: 1 kg
  • UN 2468, ADR třída 5.1, obalová skupina II

Doplňkové parametry

Kategorie: Bazénová Chemie
Hmotnost: 1 kg