Oxi-stab 5l

Kód: 070401
Značka: EKOBAK
230 Kč
Skladem
Můžeme doručit do:
24.5.2019

Oxi-stab je tekutý přípravek z řady bazénová chemie Ekobak s.r.o. pro bezchlorovou dezinfekci vody v domácích bazénech s filtrací i bez filtrace. Oxi-stab má výrazný účinek proti bakteriím, řasám, plísním a nezpůsobuje alergie, nedráždí oči ani sliznice, nevysušuje pokožku.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Oxi-stab

  • NÁVOD K POUŽITÍ: Prostředek pro desinfekci bazénů s baktericidním a fungicidním účinkem.
  • Dávkování: Před aplikací přípravku upravte hodnotu pH v bazénu na rozmezí 7,0-7,4. Dávkujte cca 100 ml přípravku na 1 m3 vody každé 4 týdny. Přípravek se aplikuje přímo do bazénové vody. Během aplikace nesmí být v bazénu žádné osoby! Působí dezinfekčně 30 minut od aplikace.
  • Zneškodnění přípravku: naředěním vodou na cca 3%.
  • Nebezpečí: H302 Zdraví škodlivý při požití. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H315 Dráždí kůži. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle nebo obličejový štít. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
  • POKYNY PRO PRVNÍ POMOC: Kontaminovaný oděv svlékněte. Přeruště expozici. V případě nadýchání přejděte na čerstvý vzduch. Očistěte nos i ústa vodou. Při styku s pokožkou omyjte velkým množstvím vody. Poraněná místa překryjte sterilním obvazem. Při zasažení očí vyplachujte rozevřená oční víčka proudem vody minimálně 15 minut. Při požití nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa a vypijte 2-5 dcl pitné vody. Ve všech případech okamžitě vyhledejte lékaře.
  • SKLADOVÁNÍ: Na čistém, suchém, dobře větraném místě. Skladujte v původních, dobře uzavřených obalech při teplotě 5-25 °C. Skladujte z dosahu potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před dětmi.
  • Číslo ES 231-765-0 CAS 7722-84-1
  • Obsahuje: Peroxid vodíku 350 g/kg, vodný roztok
  • Spotřebujte do: 12 měsíců od data výroby
  • Obsah: 5 kg

Doplňkové parametry

Kategorie: Bazénová Chemie
Hmotnost: 5 kg