pH mínus kapalný 5l

Kód: 070202
Značka: EKOBAK
305 Kč
Skladem
Můžeme doručit do:
24.5.2019

Produkt pH mínus kapalný slouží ke snížení hodnoty pH v bazénu, kde ideální hodnota je 6,8 až 7,2. Vyšší pH hodnoty vedou k tvorbě různých minerálních zákalů, vodního kamene, vyšší dráždivosti vody a vyššímu obsahu škodlivého vázaného chloru. Bazénová voda s vyšší hodnotou pH intenzivně zapáchá chlorem. S přípravkem pH mínus se Vám všem těmto nepříjemným důsledkům vysokého pH podaří předejít.

Detailní informace

Detailní popis produktu

pH MÍNUS kapalný

  • NÁVOD K POUŽITÍ: Přípravek ke snížení pH vody. Pro snížení hodnoty pH o 0,2 dávkujte na 1 m3 vody 30 ml přípravku. Přípravek pečlivě rozmíchejte v umělohmotné konvi a vlijte do koše skimeru při současně zapnuté cirkulaci vody. Přípravek se vždy přidává do vody, nikdy ne naopak, pomalu a za míchání! Během aplikace nesmí být v bazénu žádné osoby! Po 24 hod znovu zkontrolujte hodnotu pH, pokud se nepodařilo upravit na požadovanou hodnotu, celý postup přidávání opět zopakujte.
  • Nebezpečí: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle nebo obličejový štít. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
  • POKYNY PRO PRVNÍ POMOC: Kontaminovaný oděv svlékněte. Přeruště expozici. V případě nadýchání přejděte na čerstvý vzduch. Očistěte nos i ústa vodou. Při styku s pokožkou omyjte velkým množstvím vody. Poraněná místa překryjte sterilním obvazem. Při zasažení očí vyplachujte rozevřená oční víčka proudem vody minimálně 15 minut. Při požití nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa a vypijte 2-5 dcl pitné vody. Ve všech případech okamžitě vyhledejte lékaře.
  • SKLADOVÁNÍ: Na čistém, suchém, dobře větraném místě. Skladujte v původních, dobře uzavřených obalech při teplotě 5-25 °C. Skladujte z dosahu potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před dětmi.
  • Číslo ES 231-639-5 CAS 7664-93-9
  • Obsahuje: Kyselina sírová 36-40 %
  • Spotřebujte do: 24 měsíců od data výroby
  • Obsah: 6 kg
  • UN 2796, ADR třída 8, obalová skupina II

Doplňkové parametry

Kategorie: Bazénová Chemie
Hmotnost: 5 kg