pH plus granulovaný 1kg

Kód: 070204
Značka: EKOBAK
80 Kč
Skladem
Můžeme doručit do:
24.5.2019

Produkt pH plus granulovaný slouží ke zvýšení hodnoty pH v bazénu, kde ideální hodnota je 6,8 až 7,2. Nižší hodnoty pH způsobují korozi kovových povrchů, ovlivňují rozpustnost a účinnost všech použitých chemických přípravků. S přípravkem pH plus se Vám všem těmto nepříjemným důsledkům nízkého pH podaří předejít.

Detailní informace

Detailní popis produktu

pH PLUS granulovaný

  • NÁVOD K POUŽITÍ: Přípravek ke zvýšení pH vody. Pro zvýšení hodnoty pH o 0,2 dávkujte 10 g přípravku na 1 m3 vody. Přípravek pečlivě rozmíchejte ve vodě v umělohmotné konvi a vlijte do koše skimeru při současně zapnuté cirkulaci vody. Během aplikace nesmí být v bazénu žádné osoby! Po 24 hod znovu zkontrolujte hodnotu pH, pokud se nepodařilo upravit na požadovanou hodnotu, celý postup přidávání opět zopakujte
  • Varování: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P260 Nevdechujte prach . P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P280 používejte ochranné rukavice/ochranné brýle nebo obličejový štít. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
  • POKYNY PRO PRVNÍ POMOC: Kontaminovaný oděv svlékněte. Přerušte expozici. V případě nadýchání přejděte na čerstvý vzduch. Při styku s pokožkou omyjte velkým množstvím vody. Při zasažení očí vyplachujte rozevřená oční víčka proudem vody 10-15 minut. Při požití nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa a vypijte 2-5 dcl pitné vody. V případě přetrvávajících potížích, kontaktu s očima nebo požití vyhledejte lékaře.
  • SKLADOVÁNÍ: : Na čistém, suchém, dobře větraném místě. Skladujte v původních, dobře uzavřených obalech při teplotě 5-25 °C. Skladujte z dosahu potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před dětmi.
  • Číslo ES 207-838-8 CAS 497-19-8
  • Obsahuje:  uhličitan sodný
  • Spotřebujte do: 18 měsíců od data výroby
  • Obsah: 1 kg

Doplňkové parametry

Kategorie: Bazénová Chemie
Hmotnost: 1 kg