Vločkovač kapalný 1 ltr

Kód: 070303
Značka: EKOBAK
90 Kč
Skladem
Můžeme doručit do:
26.6.2024

Přípravek Vločkovač kapalný slouží k odstranění (vysrážení) nečistot a zákalů, zvyšuje účinnost filtrace. Oproti ostatním vločkovačům účinkuje i při nižších teplotách. Vločkovač na sebe váže nečistoty, které by protekly filtrací, ty vytvoří shluky, které už je filtrace schopna zachytit. Při předávkování vločkovačem je nutné bazén úmyslně zašpinit, prostředek na sebe naváže nečistoty a odplaví se.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vločkovač kapalný 1l

  • NÁVOD K POUŽITÍ: Přípravek pro vysrážení mechanických nečistot a zákalů. Malé nečistoty váže do vloček, které snadněji zachytí filtrační zařízení.
  • Dávka: 20-50 ml na 10 m3 vody. Aplikace: Upravte hodnotu pH na 6,8 až 7,0. Přípravek pečlivě rozmíchejte v umělohmotné konvi a vlijte do koše skimeru při současně zapnuté filtraci vody. Provádějte preventivně 1xtýdně, při větším znečištění častěji.
  • Varování: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle nebo obličejový štít. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
  • POKYNY PRO PRVNÍ POMOC: Kontaminovaný oděv svlékněte. Přerušte expozici. V případě  nadýchání přejděte na čerstvý vzduch. Očistěte nos i ústa vodou. Při styku s pokožkou omyjte velkým  množstvím vody. Poraněná místa překryjte sterilním obvazem. Při zasažení očí vyplachujte rozevřená oční víčka proudem vody minimálně 15 minut. Při požití nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa a vypijte 2-5 dcl pitné vody. Ve všech případech okamžitě vyhledejte lékaře.
  • SKLADOVÁNÍ: Na čistém, suchém, dobře větraném místě. Skladujte v původních, dobře uzavřených balech při teplotě 0-20 °C. Skladujte z dosahu potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před dětmi.
  • Číslo ES 215-477-2 Číslo CAS 1327-41-9
  • Obsahuje: polyaluminiumhydroxidchlorid
  • Spotřebujte do: 6 měsíců od data výroby
  • Obsah: 1 l

Doplňkové parametry

Kategorie: Bazénová Chemie
Hmotnost: 1 kg