Vločkovač kapalný 5l

Kód: 070770
Značka: EKOBAK
350 Kč
Skladem
Můžeme doručit do:
26.6.2024

Přípravek Vločkovač kapalný slouží k odstranění (vysrážení) nečistot a zákalů ze zahradních jezírek, zvyšuje účinnost filtrace. Vločkovač na sebe váže nečistoty, které by protekly filtrací, ty vytvoří shluky, které už je filtrace schopna zachytit. Při předávkování vločkovačem je nutné jezírko úmyslně zašpinit, prostředek na sebe naváže nečistoty a odplaví se

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vločkovač kapalný 5l

  • NÁVOD K POUŽITÍ: Přípravek pro vysrážení mechanických nečistot a zákalů. Malé nečistoty váže do vloček, které snadněji zachytí filtrační zařízení.
  • Dávka: 20-50 ml na 10 m3 vody. Aplikace: Upravte hodnotu pH na 6,8 až 7,0. Přípravek pečlivě rozmíchejte v umělohmotné konvi a vlijte do koše skimeru při současně zapnuté filtraci vody. Provádějte preventivně 1xtýdně, při větším znečištění častěji.
  • Varování: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle nebo obličejový štít. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
  • POKYNY PRO PRVNÍ POMOC: Kontaminovaný oděv svlékněte. Přerušte expozici. V případě  nadýchání přejděte na čerstvý vzduch. Očistěte nos i ústa vodou. Při styku s pokožkou omyjte velkým  množstvím vody. Poraněná místa překryjte sterilním obvazem. Při zasažení očí vyplachujte rozevřená oční víčka proudem vody minimálně 15 minut. Při požití nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa a vypijte 2-5 dcl pitné vody. Ve všech případech okamžitě vyhledejte lékaře.
  • SKLADOVÁNÍ: Na čistém, suchém, dobře větraném místě. Skladujte v původních, dobře uzavřených balech při teplotě 0-20 °C. Skladujte z dosahu potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před dětmi.
  • Číslo ES 215-477-2 Číslo CAS 1327-41-9
  • Obsahuje: polyaluminiumhydroxidchlorid
  • Spotřebujte do: 6 měsíců od data výroby
  • Obsah: 5 l

Doplňkové parametry

Kategorie: Zahradní jezírka
Hmotnost: 6 kg